Gweld swydd wag -- Therapydd Galwedigaethol yn y Gymuned

Gofal Cymdeithasol - Oedolion
Gwasanaethau Cymunedol i Blant
Ymyrraeth Tymor Byr i Oedolion
Gradd 11
£34,788
Amser Llawn Parhaol

Mae gyda ni gyfle cyffrous i Therapyddion Galwedigaeth ymuno â'n carfanau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r carfanau wedi'u lleoli yn Nhŷ Elái, ger Tonypandy, ac yn gweithio ar draws RhCT gan ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg. Mae gyda ni swyddi gwag yn ein:-

  • Carfan Ailalluogi – yn y garfan yma byddwch chi'n gweithio gydag unigolion i'w cefnogi nhw trwy raglen o waith ymyrraeth wedi'i hanelu at eu galluogi nhw i adennill eu hyder a'u hannibyniaeth a'u galluogi nhw i gyflawni'u potensial.
  • Carfan Addasu ac Offer y Gymuned. – yn y garfan yma byddwch chi'n gweithio gydag unigolion i sicrhau eu bod nhw'n cael eu cefnogi yn y cartref, trwy gynnig addasiadau a darparu offer, i'w galluogi nhw i gyflawni'u hamcanion personol a byw yn eu cartref mewn modd mor annibynnol a diogel ag sy'n bosibl.

Mae'r rhain yn swyddi parhaol, ond mae gyda ni swyddi dros dro gwag hefyd ym mhob carfan er mwyn cyflenwi yn ystod cyfnodau o absenoldeb mamolaeth.

Mae'r naill garfan yn rhan o fodel newydd a thrawsnewidiol o ofal a chymorth, o'r enw Cadw'n Iach Gartref, wedi'i gyllido gan Grant Trawsnewid Llywodraeth Cymru, ac sy'n ymateb i geisiadau am gymorth gan Weithwyr Proffesiynol yn y Gymuned y tu allan i oriau swyddfa traddodiadol, i alluogi unigolion i aros gartref a pheidio â mynd i'r ysbyty. Bydd hyn yn cynnwys asesiadau a chyngor Codi a Chario a darparu cyfarpar. A chithau'n Therapydd Galwedigaeth yn y carfanau yma, bydd gofyn i chi weithio'n rhan o rota i gyflenwi ar gyfer y gwasanaeth rhwng 8.30am ac 8pm, 365 diwrnod y flwyddyn.

Byddwch chi'n ymuno â charfan o Uwch Therapyddion Galwedigaethol a Therapyddion Iechyd Galwedigaethol profiadol ac sydd wedi'i hen sefydlu. Byddwn ni'n croesawu ceisiadau gan Therapyddion Galwedigaethol profiadol ac sydd newydd gymhwyso.

Bydd disgwyl, felly, i'r ymgeiswyr llwyddiannus yn y garfan yma fod yn rhagweithiol wrth weithio'n rhan o garfan. Byddan nhw hefyd yn gallu adnabod y cyfoeth o brofiad sydd ar gael iddyn nhw, a manteisio ar hynny, yn y Gwasanaethau Tymor Byr. Rydyn ni'n chwilio am Therapyddion Galwedigaethol sydd â'r brwdfrydedd i chwarae rôl weithredol wrth ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn ein cymuned. Mae gwerthoedd cadarn, sgiliau cyfathrebu ardderchog ac agwedd sy'n rhoi'r cleient yn gyntaf yn gwbl hanfodol.

Rhaid i chi fod yn Therapydd Galwedigaethol cymwys ac wedi'ch cofrestru gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal. Bydd Uwch Therapydd Galwedigaethol yn eich goruchwylio'n aml a bydd cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar gael yn ystod eich cyfnod o gyflogaeth. Mae RhCT yn ymrwymo i ad-dalu gweithwyr am ffioedd cofrestru proffesiynol

Os oes diddordeb gyda chi mewn dysgu rhagor am y swydd yma, ffoniwch David Williams, Arweinydd Clinigol ar 01443 444650 neu Su Lambert, Rheolwr y Garfan Cymorth Gartref ar 01443 425462  neu Heather Thomas – Rheolwr y Garfan ar 01443 425767 ar gyfer y swydd gyda'r garfan Addasu ac Offer y Gymuned.

Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ymchwilio'n fanwl i gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus.

Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.

 

37
Ty Elai
Dinas Isaf East
Williamstown
CF40 1NY
29 Tachwedd 2019
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).