Gweld swydd wag -- Gweithiwr Cymorth – Brysbennu - Swydd wedi'i hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop

Adfywio a Datblygu Cymunedau
Gwasanaethau Cymunedol i Blant
Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd, a'r Gymuned
Gradd 6
£21,166
Cyfnod Penodol

Cyfnod Penodol tan 30 Mehefin 2020 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn dymuno penodi Gweithiwr Cymorth – Brysbennu ymrwymedig er mwyn sicrhau bod Cymunedau am Waith yn darparu cymorth i'r Uwch Garfan Cyflawni sy'n darparu cymorth sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth i bobl ifainc ac oedolion yn ein cymuned.  

Mae'r prosiect yn cynorthwyo pobl ifainc ac oedolion sy'n ddiwaith ac sy'n economaidd anweithgar, i'w helpu i oresgyn rhwystrau cymhleth i gyflogaeth. 

Rydyn ni'n chwilio am unigolyn sy'n gallu dangos dealltwriaeth o'r problemau sy'n rhwystro pobl ifainc ac oedolion rhag cael swydd barhaol. Byddwch chi'n meddu ar sgiliau gweinyddol da, a gwybodaeth dda o wasanaethau lleol a sefydliadau sy'n gweithio gyda'r grŵp o gleientiaid.

Pe hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y swydd, ffoniwch Zoe Livermore ar (01443) 425314 neu 07471 132019.

Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ymchwilio'n fanwl i gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus.


Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.

37 awr
Perthcelyn Training Centre
Perthcelyn
Rhondda Cynon Taf
CF45 3RJ
5 Rhagfyr 2019
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).