Gweld swydd wag -- Cynorthwy-ydd Gofal/Cynnal Cartref (swydd achlysurol) - Parc Newydd

Gofal Cymdeithasol - Oedolion
Gwasanaethau Cymunedol i Blant
Gwasanaethau Uniongyrchol i Oedolion
Gradd 4
£9.55 yr awr
Gweithwyr Dros Dro

CYNORTHWYWYR GOFAL/CYNNAL CARTREF (SWYDDI ACHLYSUROL)            

CARTREF GOFAL PARC NEWYDD, TONYSGUBORIAU

Rydyn ni'n dymuno penodi staff i weithio'n achlysurol pan fo staff parhaol yn absennol. Bydd gofyn eich bod chi ar gael ar fyr rybudd i weithio yn ystod yr wythnos, dros y penwythnos a chyda'r nos.

Bydd eich dyletswyddau'n cynnwys tasgau cyffredinol yn ymwneud â chynnal cartref, gwaith cegin a gofal personol y preswylwyr a defnyddwyr y gwasanaeth.

Bydd ymgeiswyr ar gyfer y swydd yma yn deall beth ydy anghenion y to hŷn. Mae profiad blaenorol o weithio gyda phobl hŷn neu o dreulio amser yn eu cwmni yn hanfodol.

Byddwch chi'n cael cymorth trwy fframwaith sefydlu – rhaglen yw hon gyda’r nod o’ch paratoi chi ar gyfer eich swydd newydd. Yn ogystal â hynny, bydd disgwyl ichi weithio tuag at ennill Cymhwyster Fframwaith Cymwysterau a Chredydau Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i weithio sifftiau gofal ac i fodloni gofynion Deddf Safonau Gofal.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Ruth Picton yng Nghartref Gofal Parc Newydd ar (01443) 237848.

Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ymchwilio'n fanwl i gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus.

 


Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.

Pan fo angen
Parc Newydd Care Home
Green Park
Talbot Green
CF72 8RB
25 Tachwedd 2019
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).