Gweld swydd wag -- Gweithiwr Cymorth Chwarae – Achlysurol

Gofal Cymdeithasol - Plant a Phobl Ifainc
Gwasanaethau Cymunedol i Blant
Gwasanaethau i Blant
Gradd 4
£9.55 yr awr
Gweithwyr Dros Dro

Mae cyfle newydd a chyffrous wedi codi o fewn Carfan Datblygu Chwarae yr awdurdodau lleol.

Rydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i ymuno â'n carfan chwarae i ddarparu cyfleoedd chwarae amrywiol, mentrus ac ystyrlon. Bydd y cyfleoedd chwarae hyn yn cael eu targedu at blant a phobl ifanc rhwng 5 a 14 oed ac yn cael eu darparu mewn ystod o leoliadau dan do ac awyr agored ar draws cymunedau lleol Rhondda Cynon Taf.

Gan ddefnyddio ystod o offer ac adnoddau chwarae bydd disgwyl i chi gynllunio a chreu amgylcheddau chwarae cyfoethog sy'n cefnogi ethos 'Chwarae Dewis Rhydd'.

Bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn ymchwilio'n fanwl i gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus.

Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.

Pan fo angen
Rhydyfelin Children & Family Centre
Holley Street
Rhydyfelin
CF37 5DB
14 Ionawr 2020
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).