Gweld swydd wag -- PARTNERIAID GWELLA

Addysg - dim addysgu
Gwasanaethau Addysg a Chynhwysiant
Consortiwm Canolbarth y De y Gwasanaeth Addysg ar y Cyd
Soulbury
£66,093
Amser Llawn Parhaol

Consortiwm Canolbarth y De – Gwasanaeth Addysg ar y Cyd

Grymuso Ysgolion i Wella Deilliannau ar gyfer Pob Dysgwr

Angen cyn gynted â phosib

PARTNERiaid GWELLA

(Canolfan Menter y Cymoedd, Abercynon)

Soulbury Graddfa 18 – 21 + 3 pwynt SPA, Neu secondiad hyd at uchafswm o £66,093 Pro rata

Rydym yn awyddus i benodi Partneriaid Gwella sydd yn medru cefnogi Ysgolion Cynradd neu Uwchradd.

Croesewir ceisiadau secondiad, parhaol, amser llawn a rhan amser.

Rydym yn awyddus i benodi arweinwyr ysgol talentog a gweithwyr proffesiynol gwella ysgolion i ymuno â’n tîm brwdfrydig ac ymroddedig o Bartneriaid Gwella. Gwahoddir ceisiadau gan y rheiny sy’n medru gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.

Credwn bod hwn yn gyfle datblygu gwych, fel Partner Gwella byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gyfrannu ar gyflawni blaenoriaethau cenedlaethol a rhanbarthol ym myd addysg.

Byddwch yn cael eich cefnogi yn eich datblygiad personol a bydd gennych fynediad i gyfleoedd o fewn a thu hwnt i'r rhanbarth i wella eich arfer proffesiynol.

Croeso i ddarpar ymgeiswyr gysylltu ag Andrew Williams, Cyfarwyddwr Cynorthwyol,  am drafodaeth anffurfiol. Ffôn: (01443) 281400.

MAE AMDDIFFYN PLANT AC OEDOLION SY’N AGORED I NIWED YN GYFRIFOLDEB CRAIDD I GONSORTIWM CANOLBARTH Y DE A’R CYNGOR 

YN YCHWANEGOL AT Y CYFRIFOLDEB DIOGELU HWN, BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS HEFYD YN DESTUN GWIRIAD DATGELU A RHWYSTRO MANYLACH 

Mae'r Cyngor yn cydnabod gwerth amrywiaeth yn ei weithlu. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau nad yw unrhyw ymgeisydd yn destun gwahaniaethu yn ystod y broses denu a dethol ar sail ei oedran, rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, gan gynnwys y rheiny a chanddyn nhw hunaniaethau anneuaidd, crefydd neu gred, neu feichiogrwydd a mamolaeth. Mae gyda ni nifer o rwydweithiau staff gan gynnwys Rhwydwaith y Cynghreiriaid, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr, a 'Perthyn', ein rhwydwaith LHDTQ+. 

Fydd ceisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Gymraeg ddim yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Saesneg. 

Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os na fyddwch chi'n clywed oddi wrthon ni cyn pen pedair wythnos ar ôl y dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor. 

37
Valleys Innovation Centre
Navigation Park
Abercynon
CF45 4SN
19 Medi 2022
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).

Mae'r cyfle hwn ar gau i ymgeiswyr.