Gweld swydd wag -- Ymarferydd Gofal Plant Preswyl - Cartref Preswyl i Blant Willowford House

Gofal Cymdeithasol - Plant a Phobl Ifainc
Gwasanaethau Cymunedol i Blant
Gwasanaethau i Blant
Gradd 7
£26,845 pro rata
Rhan-amser Parhaol

Cartref Preswyl i Blant Willowford House 

Ydych chi'n awyddus i gael effaith gadarnhaol ar fywydau plant a phobl ifainc?

Ydych chi'n unigolyn gweithgar a gwydn sydd â'r gallu i ymgysylltu â phlant a phobl ifainc a'u cefnogi nhw'n emosiynol?

Dyma gyfle i recriwtio Ymarferydd Gofal Plant Preswyl rhan amser i ymuno â chartref preswyl newydd yn RhCT ac i gefnogi cartrefi eraill yn yr ardal yn unol â gofynion y gwasanaeth. A chithau'n Ymarferydd Gofal Plant Preswyl, byddwch chi'n rhan o garfan ofalgar sy'n darparu cartref diogel a chefnogol i hyd at dri o blant a phobl ifainc. Mae gwaith y cartrefi'n cael ei arwain gan Reolwr Cofrestredig ac uwch aelodau staff profiadol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn ymroi i wella bywydau plant sydd ag anghenion cymhleth a rhai sydd wedi profi trawma yn ystod eu plentyndod. Bydd disgwyl i chi fod yn greadigol ac ymgysylltu'n weithredol wrth weithio'n uniongyrchol â hyd at dri o blant a phobl ifainc a darparu cymorth a chefnogaeth iddyn nhw. Byddwch chi'n cael eich cefnogi ac yn derbyn hyfforddiant i weithio mewn amgylchedd therapiwtig gan fanteisio ar y Model Adfer Trawma.

Bydd llawer o'ch gwaith chi'n cynnwys cefnogi unigolion i weithio trwy eu profiadau unigol gan weithio tuag at wella a meithrin gwytnwch i gyflawni nodau personol.

Bydd y gwaith yma'n cynnwys darparu  cefnogaeth emosiynol a chorfforol sy'n caniatâu i bobl ifainc gyflawni eu potensial llawn, weithiau, mewn sefyllfaoedd heriol. Bydd hyn yn cynnwys gweithio â theuluoedd a phobl broffesiynol i sicrhau bod y gofal a'r cymorth wedi'u haddasu i weddu anghenion unigol y plant a phobl ifainc.

I lwyddo yn y rôl yma rhaid i chi fod yn unigolyn angerddol ac amyneddgar a rhaid ichi ymrwymo i'ch cydweithwyr ac i safonau proffesiynol y swydd.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr arddangos:

 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog
 • Agwedd gadarnhaol a gwytnwch
 • Ymrwymiad i ddarparu amgylcheddau diogel a gofalgar i blant a phobl ifainc sy'n eu hannog nhw i ddysgu ac i ddatblygu
 • Cydymdeimlad, empathi a brwdfrydedd dros wneud penderfyniadau personol
 • Y gallu i feithrin perthnasau cryfion
 • Brwdfrydedd ac ymrwymiad i ddysgu
 • Y gallu i weithio'n hyblyg - bydd y patrwm gwaith yn cynnwys gweithio ar brynhawniau a nosweithiau o dro i dro yn ogystal â phenwythnosau, gwyliau banc a dyletswyddau dros nos.

Bydd disgwyl i chi feddu ar, neu fod yn barod i weithio tuag at Ddiploma QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifainc) neu gymhwyster NVQ Lefel 3 (Plant a Phobl Ifainc). Byddwch chi'n cofrestru â Gofal Cymdeithasol Cymru naill ai o'ch penodiad neu yn dilyn cyflawni'r Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol yn llwyddiannus.

Ein Cynnig i Chi

Rydyn ni’n cydnabod bod maes Gofal Cymdeithasol yn un heriol yn broffesiynol ac yn bersonol a'i fod yn gofyn am sgiliau, ymrwymiad a brwdfrydedd sylweddol. Mae gyda ni ganolfan Addysg a Datblygu mewnol, bwrpasol sy'n rhoi cymorth ymarferol er mwyn i'n staff gynnal eu sgiliau a'u Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyfforddiant llawn a'r gefnogaeth sydd ei hangen i gyflawni'r rôl. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus sydd ddim yn meddu ar gymhwyster berthnasol yn derbyn cefnogaeth i gyflawni Diploma QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifainc) o fewn 2 flynedd o'u penodi.

Caiff gwyliau banc eu talu ar gyfradd amser dwbl a diwrnod i ffwrdd yn lle tâl.

Mae ychwanegiadau i'ch tâl fel a ganlyn: 

 • Cyflog 1/3 o amser ychwanegol ar ben oriau cytûn ar ddyddiau Sadwrn a Sul.
 • Cyflog 1/3 o amser ychwanegol ar ben unrhyw oramser rydych chi'n ei weithio ar ddyddiau Sadwrn a Sul.
 • Cyflog 1/3 o amser ychwanegol ar ben oriau achlysurol rydych chi'n eu gweithio ar ddyddiau Sadwrn a Sul.
 • Cyflog 1/3 o amser ychwanegol ar ben unrhyw oriau rydych chi'n eu gweithio rhwng sifftiau nos ar nos Sadwrn a Sul, e.e. rhwng 10pm a 7am (mae'r oriau yma hefyd yn destun taliad ychwanegol 1/3 o oriau dros nos). Mae hyn yn golygu cyflog 1/3 o amser ychwanegol, sy'n golygu bod sifft nos ar benwythnos yn arwain at daliad ar gyfer 2/3 o'r amser.
 • Bydd sifftiau nos ar benwythnos yn cynnwys:

 Bydd modd i weithwyr Cyngor RhCT hefyd fanteisio ar ystod eang o fuddion staff sy'n cynnwys:

 • 25 diwrnod o wyliau blynyddol, sy'n cynyddu i 30 diwrnod ar ôl 5 mlynedd o wasanaeth. Mae cyfle hefyd i brynu gwyliau blynyddol ychwanegol hyd at uchafswm o 10 diwrnod (pro rata) y flwyddyn.
 • Cynllun Beicio i'r Gwaith
 • Aelodaeth Hamdden am Oes ratach
 • Cerdyn gostyngiad i staff – Cerdyn Vectis
 • Cynllun Prynu Technoleg
 • Mynediad i'n Huned Iechyd Galwedigaethol a CARI, ein hofferyn lles cyfrinachol digidol newydd.

Dyma rai o’r buddion sydd gyda ni i’w cynnig. Edrychwch ar ein tudalennau gwe pwrpasol ar gyfer Gwasanaethau i Blant am ragor o wybodaeth ynghylch pam y dylech chi ddewis gyrfa yn RhCT. www.rctcbc.gov.uk/childrensservicesjobs

Am ragor o wybodaeth am ein swyddi gwag presennol neu i drefnu trafodaeth anffurfiol, llenwch ein ffurflen ymholiadau - swyddi gwag Gwasanaethau i Blant.

https://porthigwsmeriaid.rctcbc.gov.uk/FfurflenCysylltuArGwasanaethauIBlant

Pe hoffech chi ragor o wybodaeth, ffoniwch y Rheolwr Cofrestredig, Charlotte Ajax ar 07568905795.

Mae diogelu plant ac oedolion agored i niwed yn gyfrifoldeb craidd pob un o'r gweithwyr sy'n cael eu penodi gan y Cyngor.

Yn ogystal â'r cyfrifoldeb yma mewn perthynas â diogelu, bydd y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd hefyd yn ymchwilio'n fanwl i gefndir yr ymgeisydd llwyddiannus.

Mae'r Cyngor yn cydnabod gwerth amrywiaeth yn y gweithlu. Rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau nad yw unrhyw ymgeisydd yn destun gwahaniaethu yn ystod y broses denu a dethol ar sail ei oedran, rhyw, hil, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd, gan gynnwys y rheiny a chanddyn nhw hunaniaeth anneuaidd, crefydd neu gred neu feichiogrwydd neu famolaeth. Mae gyda ni nifer o rwydweithiau staff gan gynnwys Rhwydwaith y Cynghreiriaid, Rhwydwaith Anabledd a Chynhalwyr, a 'Perthyn', ein rhwydwaith LHDTC+.

Fydd ceisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Gymraeg ddim yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy'n cael eu cyflwyno yn Saesneg.

Oherwydd y nifer sylweddol o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd, does dim modd cydnabod ceisiadau unigol. Felly, os dydych chi ddim wedi clywed wrthon ni cyn pen pedair wythnos o'r dyddiad cau, cymerwch fod eich cais wedi bod yn aflwyddiannus y tro yma. Diolch am eich diddordeb ac am gyflwyno cais am swydd gyda'r Cyngor.

Er mwyn cefnogi addewid gwirfoddol y Cyngor i gefnogi'r Lluoedd Arfog, rhaid i’r sawl sy'n penodi sicrhau bod ymgeiswyr sydd wedi datgan eu bod nhw'n aelodau o’r Lluoedd Arfog, gan gynnwys y rheiny sydd wedi gadael y lluoedd, cyn-filwyr, milwyr wrth gefn, neu'u gwŷr/gwragedd sy’n cwrdd â'r meini prawf hanfodol yn y fanyleb person, yn cael cynnig cyfweliad.

18.5 awr yr wythnos
Willowford House
Willowford Lane
Gwaelod Y Garth
CF15 9HJ
31 Ionawr 2023
I gwblhau cais yn y Gymraeg, gwnewch yn siwr eich bod yn pwyso 'Gwneud cais' isod ar y dudalen hon (yn hytach na phwyso 'Apply' ar y dudalen Saesneg).

Mae'r cyfle hwn ar gau i ymgeiswyr.